Kategorie

Regulamin

RIMEX SP.ZO.O.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego PSW TRADE SUPPLIERS LTD oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu internetowego PSW TRADE SUPPLIERS LTD i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Sklep internetowy PSW TRADE SUPPLIERS LTD dostępny pod adresem http://www.pswtradesuppliers.co.uk/pl/index.php prowadzony jest przez firmę


RIMEX SP Z.OO
ul. Piłsudskiego 64C
10-450 Olsztyn NIP:7393861233

tel: 508955022

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
1. Firma RIMEX SP.ZO.O. prowadzi sprzedaż towarów z zakresu materiałów instalacyjnych poprzez sklep internetowy pod adresem http://www.pswtradesuppliers.co.uk/pl/index.php

umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie http://www.pswtradesuppliers.co.uk/pl/index.php

KUPUJĄCY
2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Kupujący lub Klient).

PRODUKTY
3. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym PSW TRADE SUPPLIERS LTD są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale "Wyprzedaż" mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

CENY
4. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego PSW TRADE SUPPLIERS LTD. są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) . Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW
5.1.
Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym PSW Trade Suppliers LTD wystawiane są faktury VAT przez firme RIMEX SP.ZO.O.. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
5.2. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika na stronie: http://www.pswtradesuppliers.co.uk/pl/index.php Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

ZAMÓWIENIA

6. Zamówienie w sklepie internetowym PSW Trade Suppliers LTD można złożyć w następujący sposób:

a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego,

b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres rimexolsztyn@outlook.com

Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów. 

c) telefonicznie pod numerem działu handlowego: +48 508955022 .   Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie.

Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia. O czasie realizacji decyduje m.in. numer zamówienia, w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu max. 3 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8.00-16.00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru bądź terminie odbioru towar w wybranym punkcie sprzedaży (netpunkcie).
8. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.

MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
9.
W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt 6 i 7 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy RIMEX SP.ZO.O. a Klientem.

WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
10. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn. zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
11.
Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 5 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 16:00 danego dnia). W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienie od umowy.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)
12.
Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia.
a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do Klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca).
b) Odbiór osobisty zamówienia może nastąpić pod adresem magazynu

Magazyn:
OLSZTYN
PIŁSUDSKIEGO 64C
10-450 OLSZTYN


PŁATNOŚCI
13.
Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA
14.
Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego PSW Trade Suppliers LTD, niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta.

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  

 

Ja…………………………………………………….……………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ………….……….………………………………………………………………………………………, numer oferty…………………………………………………….., login ……………………… .  
Data zawarcia umowy to ………………………………..……………., data  odbioru ……………… .  

Imię i nazwisko………………………………………………………….  
Adres …..…………………….……..…………………………………….  
Data………………………………………………………………………….
Przesyłkę należy nadać na adres:

RIMEX SP.ZO.O.

PIŁSUDSKIEGO 64C
10-450 OLSZTYN


15. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu). Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do firmy

RIMEX SP.ZO.O. na adres Działu Obsługi Reklamacji

PIŁSUDSKIEGO 64C
10-450 OLSZTYN

16. Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru wraz z kosztami wysyłki zostanie dokonany niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE
18.
Towary oferowane w sklepie internetowym PSW Trade Suppliers LTD są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu RIMEX SP.ZO.O.. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.
19. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością Sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy
20. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. .
21. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz Klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):
a) Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową,
b) Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,
c) Kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy,
d) Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
22. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres  RIMEX SP.ZO.O.

PIŁSUDSKIEGO 64C
10-450 OLSZTYN

23. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji Kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez Sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez Kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
24. Gwarancja lub rękojmia nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.
25. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest konsument, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
26.
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

  1. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest


    RIMEX SP Z.OO
    ul. Piłsudskiego 64C
    10-450 Olsztyn
    tel: 508955022

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
28
. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu http://www.pswtradesuppliers.co.uk/pl/index.php nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
29. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.RIMEX SP.ZO.O.